Khamis, 1 Disember 2011

PERIBAHASA

Peribahasa:

Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar dan bijak perkataannya.
Contoh peribahasa:


KATA BILANGAN

Kata Bilangan:

1.   Kata bilangan tak tentu setengah-setengah, kata bilangan pisahan tiap-tiap, dan 
      kata himpunan kedua-dua dan sebagainya tidak boleh dipisahkan.

         Contoh:
        Setengah orang tidak suka akan durian.                                           (salah)
                                Setengah-setengah/ sesetengah orang tidak suka akan  durian.     (betul)
                               Tiap pelajar harus berdisiplin.                                                             (salah)
                                Tiap-tiap pelajar harus berdisiplin.                                                     (betul)
                               Kedua orang itu anggota polis.                                                           (salah)
                                Kedua-dua orang itu anggota polis.                                                   (betul)
                               Berbagai usaha telah dilakukan.                                                         (salah)
                                Berbagai-bagai usaha telah dilakukannya.                                        (betul)

      2.   Kata bilangan tak tentu, para pula tidak boleh diulang menjadi para-para.

           Contoh:
                                Para-para peserta sedang berbaris.      (salah)
                                Para peserta sedang berbaris.                (betul)

3.   Kata bilangan tentu seperti satu, dua ,tiga dan seterusnya tidak boleh didekatkan
      sekali gus dengan kata bilangan pecahan.

           Contoh:
                                Sudah satu suku jam dia menunggu.            (salah)
                                Sudah satu jam suku dia menunggu.            (betul)
                                Harganya tiga setengah ringgit.                    (salah)
                                Harganya tiga ringgit setengah.                    (betul) 

KATA TANYA

Kata Tanya:

 1.  'Apa' dan 'Siapa':
            a.   Kata Tanya ‘apa’ hanya boleh digunakan untuk menanyakan nama benda
                  atau binatang sahaja.
            b.   Kata tanya ‘siapa’ hanya boleh digunakan untuk menanyakan nama manusia.
2.               c.   Kata tanya ‘apa’ TIDAK BOLEH digunakan dalam Ayat Penyata. 

PENJODOH BILANGAN

Penjodoh Bilangan:

    1.   Penjodoh Bilangan TIDAK BOLEH digunakan untuk Kata nama Abstrak.
                
               Contoh:
Jasmin mempunyai sebuah pendapat yang  boleh diterima. (salah)
Jasmin mempunyai  pendapat yang boleh diterima.               (betul)
2.       
          2.   Penjodoh Bilangan TIDAK BOLEH digunakan bagi Kata Bilangan Tertentu
                seperti - setiap, segala, sesetengah, sebahagian dan para.

               Contoh:
Setiap orang pelajar mesti hadir pada hari terbuka sekolah. (salah)
                        Setiap pelajar mesti hadir pada hari terbuka sekolah. (betul) 

KATA ADJEKTIF

Kata Adjektif:

      1.   Kata Adjektif dapat dikenali apabila BOLEH didahului atau diikuti dengan Kata Penguat
                  Contoh :            amat baik / paling cantik / sungguh tinggi/
                                            amat pintar sekali / sangat enak sekali/
                                            teramat pandai / tinggi sekali
  2.         2.   Kata Adjektif akan menjadi frasa adjektif apabila bertugas sebagai predikat dalam ayat.
                  
                  Contoh :               Baju itu                 cantik
                                              (subjek)                 (predikat)

  3.         3.   Binaan ‘ter’ dan ‘paling’ + kata adjektif TIDAK PERLU diikuti oleh perkataan sekali.


  Kata Penguat Adjektif:

        1.   Kata Penguat digunakan untuk menguatkan maksud adjektif.
                  
                 Contoh :        terlalu nakal / lambat benar
  2.          
               2.   Dua unsur Penguat BOLEH HADIR berturutan sebelum Kata Adjektif. 
                   
                  Contoh :              Sungguh amat merdu
                                             Terlalu amat pedih
  3.      
               3.   Apabila Kata Adjektif diimbuhi awalan ‘ter”, maka Kata Penguat TIDAK
                     DIPERLUKAN lagi.
                  
                  Contoh:                  Ali pelajar yang amat/paling/sangat tercerdik.      (salah)
                                                Ali pelajar yang tercerdik.                                      (betul)
                                                Ali pelajar yang paling cerdik.                               (betul)

  KATA NAFI

  Kata Nafi:


     1.   Ada dua bentuk kata nafi – bukan dan tidak.
   2.            a.   ‘bukan’ berfungsi menafikan frasa nama (FN) dan frasa sendi nama(FS).
                       
                     Contoh :               Ini bukan buku saya.
                                                  Sumbangan itu bukan daripada Ali.
   3.       
             2.   ‘tidak’ berfungsi menafikan frasa kerja(FK) dan frasa adjektif (FA).
                   
                     Contoh:                     Dia bukan memanggil saya.     (salah)
                                                        Dia tidak memanggil saya.       (betul)
                   
                     Contoh:                     Ayah bukan sihat hari  ini.     (salah)
                                                       Ayah tidak sihat hari ini.        (betul) 

   KATA PEMERI

   Kata Pemeri:

   1.  'Ialah':

         a.  Menghubungkan subjek dan predikat. Boleh diletakkan antara subjek
              dengan predikat berpola Frasa Nama + Frasa Nama.
         b   Kedua-dua subjek dan predikat mempunyai makna yang sama. Oleh itu
              subjek dan predikat boleh bertukar tempat.
                    
                      Contoh1 :            Angin ialah udara
                                                 Udara ialah angin
                  
                      Contoh 2 :           Singapura adalah jiran Malaysia.(salah)
                                                  Singapura ialah jiran Malaysia. (betul)
   2.  'Adalah':

         a.  Digunakan untuk menghubungkan antara subjek dengan predikat yang
              berpola Frasa Nama + Frasa Adjektif  atau Frasa Nama + Frasa Sendi.
         b.  Kata Pemeri ‘adalah’ memberi huraian lanjut subjek yang disebut sebelumnya.
                   
                     Contoh :               Perkara ini adalah sangat penting.
                                                 Surat ini adalah daripada Pejabat Daerah Batu Pahat. 

   KATA SENDI

   KATA SENDI:

   1.  Kata Sendi 'dari' dan  'daripada':
                    
                 Dari            :Digunakan di hadapan Kata Nama yang menyebut tempat, arah,  
                                    waktu dan masa sahaja.
                 Daripada   :Digunakan untuk menyatakan punca bagi manusia, haiwan, benda, 
                                    perbandingan atau perbezaan, asal kejadian, benda abstrak dan
                                    untuk menunjukkan  keanggotaan.

   2.  Kata Sendi ‘di’:

                 Kata Sendi  ‘di’ TIDAK BOLEH digunakan untuk hal-hal lain KECUALI tempat.
                 Kata Sendi ‘di’ ditulis berpisah daripada kata nama yang mengikutinya.
                 Kata Sendi ‘di’ TIDAK BOLEH digunakan di hadapan Kata Nama yang
                 menerangkan waktu, masa dan zaman.

     Contoh :
                 Negeri Melaka telah berkembang maju di zaman pemerintahan
                 Sultan Mansor Syah.  ( salah )

   3.  Kata Sendi 'ada':
   1.       
                      Digunakan bagi menunjukkan keterangan atau masa.
                   
                   Contoh : Bas kilang itu bertolak pada pukul 6.30 pagi.
   2.         
                      Menunjukkan tempat bagi perbuatan sesuatu kerja
                   
                   Contoh : Notis mesyuarat agung ada pada papan kenyataan.
   3.       
                      TIDAK BOLEH digunakan di hadapan Kata Nama atau Frasa Nama
                      yang bermaksud sasaran.
                   
                   Contoh :              Berdoalah pada yang Maha Esa.        (salah)
                                              Berdoalah kepada yang maha Esa.    (betul)

   4.  Kata Sendi 'Ke':

                TIDAK BOLEH digunakan untuk perkara-perkara lain KECUALI tempat,arah,
                waktu atau masa.
                TIDAK BOLEH digunakan di hadapan kata nama yang merujuk manusia
                atau haiwan.
                   
                   Contoh :               Laporan itu telah diserahkan ke pihak polis.            (salah )
                                               Laporan itu telah diserahkan kepada pihak  polis.  (betul )

   5. Kata Sendi 'Kepada':
   1.       
                      Digunakan untuk menyatakan sasaran yang merujuk manusia,haiwan
                      dan unsur mujarad.
                   
                   Contoh:
                           Minit mesyuarat itu diserahkan kepada Ali.
                           Adik memberi susu kepada kucing.
                           Jagalah anak-anak kita supaya tidak terdedah kepada bahaya dadah.
    
   2.                Digunakan untuk merujuk institusi yang berkaitan manusia.
                   
                    Contoh:   Surat itu hendaklah dihantar kepada Pejabat Pendidikan Daerah
                                    dengan segera.

   3.                Digunakan untuk menyatakan pecahan.
                   
                      Contoh:  Pasukan pengakap itu dibahagikan kepada lima kumpulan.
   4.      
                      Digunakan untuk menyatakan keadaan.
                   
                      Contoh:  Suhu badan pesakit itu meningkat kepada 90⁰C .
   5.       
                      Boleh dipadankan dengan Kata Sendi ‘daripada’
                      
                     Contoh :  daripada 70% kepada 80 %.

   6.  Kata Sendi 'Oleh', 'oleh kerana' dan 'oleh sebab':

         a.  ‘oleh’ digunakan menunjukkan hubungan pembuat dalam ayat pasif.(di,ter dan kena)   
                   
                      Contoh:               Buku itu ditulis oleh Ali.
                                                  Budak itu kena pukul oleh ibunya.
   2.      
               b.  Yang membawa maksud sebab.
                   
                      Contoh:Pelari pecut negara tewas oleh sebab kekurangan latihan.
   3.            
               c.  Kata Sendi ‘oleh’ dan ‘kerana’ TIDAK BOLEH digunakan bersama-sama.
                   
                      Contoh:
     Dia dimarahi guru oleh kerana tidak hadir ke sekolah.   (salah)
     Dia dimarahi guru oleh sebab tidak hadir ke sekolah.    (betul)


   7.  Kata Sendi 'dalam' dan 'di dalam':
   1.        
              a.  ‘dalam’ digunakan di hadapan Kata Nama yang membawa maksud lingkungan
                    yang tidak mempunyai ruang atau jarak.
                   
                 Contoh : 
                     Beberapa perkara telah dibangkitkan dalam mesyuarat semalam. (betul)
   2.      
              b.  ‘dalam’ digunakan sebagai Kata Adjektif.
                   
                 Contoh:  Air perigi itu sungguh dalam.
   3.       
              c.  ‘di dalam’ untuk menyatakan sesuatu yang konkrit.(ada ruang fizikal)
                   
                 Contoh:  Duit saya hilang semasa di dalam teksi.

   8.  Kata Sendi 'Antara' dan 'di antara':

        a.  ‘antara’ digunakan untuk menyatakan lingkungan yang tidak mempunyai ruang
              atau jarak.
                    
                    Contoh :   Banyak persamaan di antara Siti dengan Ani.  (salah)
                                     Banyak persamaan  antara Siti dengan Ani.     (betul)
   2.        b.  ‘di antara digunakan untuk menunjukkan arah atau ada jarak ruang fizikal.
                  
                    Contoh :
   Pekan Rengit terletak antara Batu  Pahat dengan Pontian.              (salah)
   Pekan Rengit terletak di antara Batu Pahat  dengan Pontian.          (betul)

   9.   Kata Sendi 'demi' dan' untuk':

         a.  Perkataan untuk dan demi TIDAK PERLU disertakan sekali.
                    
                    Contoh :
                                Kita mesti hidup bersatu padu demi untuk kesejahteraan negara.  (salah)
                                Kita mesti hidup bersatu padu untuk kesejahteraan negara.            (betul) 

   KATA GANTI NAMA (contoh)

   Contoh-Contoh Kata Ganti Nama:   AKRONIM

   AKRONIM:

           Akronim terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan
           huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata, dan ditulis serta dilafazkan
           seperti kata yang wajar.

          a.   Gabungan huruf awal rangkai kata nama khas yang disingkatkan dengan
                huruf besar.
                    
                   Contohnya:
                                   ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia)
                                   IKIM   (Institut Kefahaman Islam Malaysia)

          ii.         b.   Gabungan huruf awal/suku kata pertama bagi rangkai kata nama am ditulis
                            dengan huruf kecil.
                   
                   Contohnya:
                                   tabika (taman bimbingan kanak-kanak)
                                   cerpen (cerita pendek)

         iii.         c.   Gabungan huruf awal dan/atau suku kata pertama bagi nama khas, ditulis
                            dengan huruf kecil yang dimulai dengan huruf besar.
                   
                    Contohnya:
                                   Bernama ( Berita Nasional Malaysia)
                                   Mara  ( Majlis Amanah Rakyat)

   KATA TUGAS


   KATA TUGAS
               
               Kata yang boleh bersifat pelbagai jenis sama ada sebagai penghubung, 
               penerang, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pembenar, 
               pemeri ataupun tugas-tugas lain.


   Selasa, 29 November 2011

   GOLONGAN KATA (video)   KATA NAMA (KN)
        a.   Kata Nama Am
                   Contoh: baju, mimpi, idaman, pokok


   b.        b.   Kata Nama Khas
                   Contoh: Rohaya, Kuala Lumpur, Dewan Bandaran Kelang

   c.        c.    Kata Ganti Nama
                   Contoh: saudara, tuan, beta, beliau    KATA KERJA (KK)
   1. Kata Kerja Transitif: 
             Kata kerja yang mesti diikuti oleh objek.    
             Contohnya:
                                           membeli (makanan)
                                           mendiami (kawasan)
                                           mempererat (hubungan)

        b.  Kata Kerja Tak Transitif:
                   
              Kata kerja yang tidak diikuti oleh objek.
              Contohnya:
                                  bangun     tersenyum    membesar         (kk tak transitif tak berpelengkap)     
                                   beransur    berbantalkan                          (kk tak transitif berpelengkap)  

   KATA ADJEKTIF (KA)
             
               Kata Adjektif (KA) menerangkan sifat, rupa atau keadaan sesuatu.
   Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More