Selasa, 29 November 2011

GOLONGAN KATA (video)KATA NAMA (KN)
     a.   Kata Nama Am
                Contoh: baju, mimpi, idaman, pokok


b.        b.   Kata Nama Khas
                Contoh: Rohaya, Kuala Lumpur, Dewan Bandaran Kelang

c.        c.    Kata Ganti Nama
                Contoh: saudara, tuan, beta, beliau KATA KERJA (KK)
 1. Kata Kerja Transitif: 
          Kata kerja yang mesti diikuti oleh objek.    
          Contohnya:
                                        membeli (makanan)
                                        mendiami (kawasan)
                                        mempererat (hubungan)

     b.  Kata Kerja Tak Transitif:
                
           Kata kerja yang tidak diikuti oleh objek.
           Contohnya:
                               bangun     tersenyum    membesar         (kk tak transitif tak berpelengkap)     
                                beransur    berbantalkan                          (kk tak transitif berpelengkap)  

KATA ADJEKTIF (KA)
          
            Kata Adjektif (KA) menerangkan sifat, rupa atau keadaan sesuatu.
KATA MAJMUK

Rangkaian dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu
Bentuk Kata Majmuk:

   i.   Rangkai kata bebas.
                   Contohnya: Duta Besar, gambar rajah, kereta lembu, kuning langsat

         ii.    ii.   Istilah khusus.
                  
                   Contohnya: lut sinar, garis pusat

        iii.    iii.  Kiasan atau simpulan bahasa.

                   Contohnya: kaki ayam, pilih kasih, bulan madu 


  PENJAMAKAN KATA MAJMUK
  1. i.   menggandakan pertama sahaja.

                        Contohnya: guru besar            guru-guru besar

         ii.            ii.  menggunakan penanda jamak.
                        semua, banyak, sekumpulan, beberapa, persatuan, para, pertubuhan,
                        sebilangan, sebahagian
                        Contohnya: semua Menteri Besar, sekumpulan guru besar, 
                                            Persatuan Bekas Perajurit


  PENGIMBUHAN KATA MAJMUK:

  1. i.   pengimbuhan awalan atau akhiran sahaja.

                      Contohnya:
                          campur aduk                   dicampur aduk
                          daya serap                       daya serapan
         ii.            ii.  apitan.
                      Contohnya:
                           campur aduk                   mencampuradukkan
                           daya serap                       kedayaserapan


  KATA GANDA:


  1. a.   Penggandaan penuh.

  1.                Contohnya: rama-rama, pulau-pulau  b.             b.   Penggandaan separa.
                        Contohnya:  lelaki, lelayang, dedaun

  c.             c.   Penggandaan berentak.
                        Contohnya: lauk-pauk, anak-pinak 


  BENTUK KATA  KATA ASAL / KATA TUNGGAL:
  Kata Asal merupakan perkataan yang
  -           tidak menerima imbuhan,
  -           tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian.
  -          Contohnya: sekolah /aroma/cenderamata

  KATA TERBITAN:
  Perkataan yang dibentuk melalui proses imbuhan.
  1.  Kata Terbitan Berawalan
  2.  Kata Terbitan Berakhiran
  3.  Kata Terbitan Berapitan
  4.  Kata Terbitan Bersisipan       
      a)  Kata Terbitan Berawalan
           i.  dengan Awalan Kata Nama: 
                         pen, pel-, per-, ke-, juru, maha-, tata-, pra-, sub-, eka-, dwi-
          ii.  dengan Awalan Kata Kerja: 
                         men, memper-, ber-, be-, bel-, ter-, di-, diper-
         iii.  dengan Awalan Kata Adjektif: 
                         ter-, se-, te-

     b)  Kata Terbitan Berakhiran
          i.  dengan Akhiran Kata Nama:             
          -an, -wan, -man, -wati, -isme, -in, -at, -ah,
         ii.  dengan Akhiran Kata Kerja :          
                      -kan, -i

     c)  Kata Terbitan Berapitan
          i.   dengan Apitan Kata Nama:
                          pen-...-an, per-...-an, pel-...-an, ke-...-an
         ii.   dengan Apitan Kata Kerja:                          
                          meN-...-kan, ber-...-kan, ber-...-an,   di-...-kan, meN-...-i, di-...-i, diper-...-kan, 
                          diper-...-i, memper-...-kan, memper-...-i, ke-...-an
        iii.   dengan Apitan Kata Adjektif:                                       
              ke-...-an

     d)  Kata Terbitan Bersisipan
          i.  dengan sisipan Kata Nama:                                   
              -el, -em
         ii.  dengan Sisipan Kata Adjektif:
                          -el, -er, -em, -in   

  TATABAHASA TAHAP 1 (video)

  PENGENALAN TATABAHASA

  TAKRIF KATA:

  Kata ialah bunyi atau gabungan bunyi dalam sesuatu bahasa yang diucapkan atau ditulis dengan menggunakan huruf-huruf untuk menyampaikan maksud atau makna tertentu.


  Umumnya tatabahasa Bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu:-

  1. Golongan Kata
  2. Pengimbuhan
  3. Penggandaan
  4. Ayat

  Terdapat juga satu bahagian menggambarkan keunikan Bahasa Melayu iaitu Rampaian Bahasa.

  Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More